اگر حافظان بیت المال مانند این سگهای گله وظیفه شناس عمل می کردند…….