پاسخ محسن رضایی به انتقاد دختر شهید باکری: برای عاقبت به خیری‌ام دعا کن

متاسفانه روی افکار فرزندان شهدا هم با شگردهای مختلف استحاله فرهنگی انجام داده اند و ثمره آن در تویت فرزند شهبد باکری و متهم کردن سردار رضایی مشاهده می شود اگر وضع به همین منوال پیش یرود باید منتظر متهم شدن رزمندگان و شهدا باشیم.