شباهت خوشبختی و “تلفن”

خوشبختی مانند “تلفن” است! اگر دیگران نداشته باشند، به هیچ درد شما نخواهد خورد!
“برای دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید”