ماجرای گریه های یک خبرنگار و مصاحبه با حاج قاسم در حادثه سیل خوزستان