کلیپ گروه واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه علیه بیماری کرونا شهریور ۱۴۰۰