تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه قسمت سوم

تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه در دو پست قبلی قسمت اول ودوم و در ادامه قسمت سوم از ۳ قسمت تقدیم می شود.

تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه قسمت دوم

تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه قسمت اول در پست قبلی و این قسمت ( قسمت دوم ) در ادامه و قسمت سوم در پست بعدی تقدیم می شود.

کلیپ تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ دستجرده و مریم نگار قسمت اول از ۳ قسمت

کلیپ تفریحی  ۴ آذر ۱۴۰۰دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه استان کرمانشاه قسمت اول در ادامه  و قسمت دوم و سوم درپست های بعدی تقدیم می شود.