تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه قسمت دوم

تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه قسمت اول در پست قبلی و این قسمت ( قسمت دوم ) در ادامه و قسمت سوم در پست بعدی تقدیم می شود.