تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه قسمت سوم

تصاویر تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ روستای دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه در دو پست قبلی قسمت اول ودوم و در ادامه قسمت سوم از ۳ قسمت تقدیم می شود.