کلیپ تفریحی ۴ آذر ۱۴۰۰ دستجرده و مریم نگار قسمت اول از ۳ قسمت

کلیپ تفریحی  ۴ آذر ۱۴۰۰دستجرده و مریم نگار شهرستان صحنه استان کرمانشاه قسمت اول در ادامه  و قسمت دوم و سوم درپست های بعدی تقدیم می شود.