کلاس آموزش مکالمه عربی جهت جمعی از دوستان توسط استاد حاج قاسم شبستری جلسه۵