کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت اول

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب در کرمانشاه اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت اول.