کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب  ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت دوم.