کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۸ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۸ قسمت دوم.