بمب کثیف چیست؟

بمب کثیف سلاحی است که در پی انفجار ماده‌ انفجاری متعارف، غبار، دود و دیگر عناصر رادیواکتیو را در محیط می‌پراکند و محل را آلوده به تشعشعات اتمی می‌کند. دو کشور اوکراین و روسیه همدیگر را متهم به تلاش برای استفاده از بمب کثیف در جنگ کرده اند.