بیچاره مردم مظلوم زاهدان که این گونه رهبری دارند!

وقتی در سفر به سعودی این گونه ازت پذیرایی بشه معلومه حمایت های مالی ازش چقدر است. آن وقت با این تکریم ها و حمایت های مالی که از مرکز مکی میشه انتظار دارید مولوی عبدالحمید دستورات آل سعود را در کشور اجرا نکند؟!