برادرِ سنی مذهب عزیز اگر تو عربستان اینطوری علیه حکومت قبیله ای سعودی حرف می زدی؛ زنده زنده گردنت را می زدند

حتی اون مسجدی هم که توش ایستادی؛ قسمت بانوان نداره!

لطف کن خجالت بکش؛ پس یواش غلاف کن اون کاغذو..

💠 مولوی‌هاشون به کمتر از چهار تا زن قانع نیستند و براشون سن و سال هم مهمه و به کمتر از ۱۶ ساله رضایت نمی‌دهند، ران گوسفند را هم بیشتر و بهتر می‌پسندند، زن هم در هیچ جا حضور ندارد، حتی در همین مسجد ضرار…

اما اینگونه کاغذ بالای سر می‌برند…

فکر می‌کنید معنای نفاق چیست؟

شما اینها را تفسیر کنید…

همین یارو را پیدا کنید و بعد بپرسید چند بار زنش را کسی در کوچه دیده است؟!

به مولوی‌شون بگید اگر معتقد به این شعار پژاک و پ‌ک‌ک است، فردا با زنانش بدون روسری در همین مسجد ضرار حاضر شود… وظیفه ما فقط روشنگری است و گفتن حقایق قضاوت با خود شماست….