آهنگ غمناک می نالم از تو دنیا…می نالم از جدایی…

مینالم از تو دنیا ..
مینالم از جدایی..
از اون دلی که پاک..
عشقی که زیر خاک..
از درد بی وفایی..
درمون نداره دوری..
جز صبر و صبوری..