مدل واقعی روسی و برخورد پوتین در کنترل بازار

اصلاح قانونی و مدل روسی خوب است، اما بازار زمانی کنترل می‌شود که کله گنده‌های سودجو و سرمایه‌داران فاسد ادب شوند
🔺اقتصاد زمانی کنترل می‌شود که یقه‌ی افراد طمعکار که مردم را گروگان‌ گرفته‌اند بگیرید و ‌پول‌های بادآورده را «به نفع مردم» مصادره کنید.