شروع شمارش بازدید از پست ها

با توجه به اینکه نیاز هست که بدانیم مطالبی که منتشر کرده ایم تا چه اندازه مخاطب داشته است لذا از مورخه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ افزونه شمارش بازدید از پست ها بر روی این سایت نصب نموده ایم و در واقع باز دیدهای قبلی آمار گرفته نشده و به منزله این نیست که از آنها باردید نشده است به طور مثال پستی که ۳ سال پیش منتشر شده و بازدید کم دارد به این علت است که تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ آماری گرفته نشده است.