بچه های شاه باید با هلی کوپتر میرفتن مدرسه ! اون هم جدا جدا

مردم نه سواد ، نه ماشین برای رفت و آمد و نه وضع زندگی خوبی داشتن تو زمان شاه
ولی بچه های شاه باید با هلی کوپتر میرفتن مدرسه ! اون هم جدا جدا !
«مردمی که تاریخ خود را فراموش کنند، محکوم به شکستند»