عبور حضرت موسی(ع) از دریا داستان یا واقعیت؟!!قسمت دوم

 حهت مشاهده تحقیقات مستند در مورد چگونگی حرکت حضرت موسی از دریا و غرق شدن لشگریان فرعون روی لینک آبی رنگ ذیل کلیک نمایید.

لازم به توضیح است که این مستند در دو قسمت تهیه شده است که قسمت دوم آن تقدیم می گردد.

https://www.instagram.com/tv/B_O2fE9A4SW/?igshid=1x17yfsxiyte5

عبور حضرت موسی(ع) از دریا داستان یا واقعیت؟!!قسمت اول

 حهت مشاهده تحقیقات مستند در مورد چگونگی حرکت حضرت موسی از دریا و غرق شدن لشگریان فرعون روی لینک آبی رنگ ذیل کلیک نمایید.

لازم به توضیح است که این مستند در دو قسمت تهیه شده است که قسمت اول ان در این پست و قسمت دوم آن در پست بعدی تقدیم می گردد.

https://www.instagram.com/tv/B_NMyjmgCCx/?igshid=1kcgahjs12m9n