اِبراهیم خان کلانتَر چگونه باعث انقراض سلسله زندیه شد

حاج اِبراهیم کلانتَر از بزرگان شیراز بود که در حکومت زندیه مراحل ترقی را طی کرد و از آنجا که چندی کلانتری شیراز را به عهده داشت، به حاجی ابراهیم خان کلانتر مشهور شد
او از خاندان هاشمیان قزوین بود که از «کلیمیانی» بودند که به ادعا مسلمان شده بودند.

ادامه خواندن اِبراهیم خان کلانتَر چگونه باعث انقراض سلسله زندیه شد