تصاویر شهدا و رزمندگان کرمانشاهی از زمان دفاع مقدس قسمت سوم