چرا سعید جلیلی را باید یک سرمایه دانست

سرمایه بزرگ!!

اکنون آقای دکتر سعید جلیلی دارای یک سرمایه بزرگ اجتماعی است. اینجا یک تفاوت اساسی و معنا دار وجود دارد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر به ایشان به دور از هیجانات زودگذر سیاسی و قومیتی و مذهبی رای داده اند. در واقع به فکر و اندیشه و برنامه های وی رای داده اند. رقیب وی از چنین سرمایه ای بی بهره است.

جلیلی آرای ۴ میلیونی خود در سال ۹۲ را به حدود ۱۴ میلیون افزایش داده است. این سرمایه در آینده بیشتر خواهد شد،وقتی که عملکرد رقیبش به دور از هیجانات سیاسی زودگذر در معرض دید مردم قرار بگیرد. آقای جلیلی ازین ظرفیت عظیم باید با برنامه ریزی دقیق ، برای رشد و توسعه جبهه انقلاب و افزایش بلوغ سیاسی مردم بهره ببرد.