خاطره رزمنده‌ای که حاج قاسم را نمی‌شناخت! و حاج قاسم سفارش کرد و مشکلش حل شد