حکایت‌ پندآموز درویش و کریم خان زند

درویشی تهی‌‌ دست از کنار باغ کریم خان زند عبور می‌کرد . چشمش به شاه افتاد و با دست اشاره‌ای به او کرد. کریم خان دستور داد درویش را به داخل باغ آوردند.

ادامه خواندن حکایت‌ پندآموز درویش و کریم خان زند