نظر هنرمندان و برخی اپوزیسیون درباره شخصیت و عملکرد حاج قاسم سلیمانی

جهت مشاهده نظر هنرمندان و برخی اپوزیسیون درباره شخصیت و عملکرد حاج قاسم سلیمانی  «  اینجا  »  کلیک نمایید.