پایان کلاس آموزش عربی و قرائت حدیث کساء به نیت شفای آقایان پوربشاش و محمد پیامی

پایان کلاس آموزش عربی اردیبهشت ۱۴۰۱ و قرائت حدیث کساء به نیت شفای عاجل همکاران عزیزمان آقایان حاج عبدالحسین پوربشاش و حاج محمد پیامی که از فرماندهان بهداری زمان دفاع مقدس هستند.

کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۸ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۸ قسمت دوم.

کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۷ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۷ قسمت دوم.

کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب  ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت دوم.

 

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت اول

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب در کرمانشاه اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت اول.

 

پایان کلاس و دعا برای شفای آقایان پوربشاش فرمانده سابق بهداری غرب و محمد پیامی

جلسه آخر اردیبهشت ۱۴۰۱ کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری و تماس حاج غیاثوند با آقایان حاج پوربشاش فرمانده سابق بهداری غرب و حاج محمد پیامی که در بستر بیماری هستند و دعا برای شفای عاجل این عزیزان که از فرماندهان بهداری زمان دفاع مقدس هستند.