جنگ هیبریدی

جنگ هیبریدی، که گاھی از آن با عنوان عملیاتهای پیچیده، جنگهای کوچک، و یا جنگهای نامنظم نیز یاد می شود، بیانگرِ به کارگیری ترکیبیِ قابلیت ھای نیروهای متعارف به شیوه های پیچیده و ھماھنگ شده است. این نوع نبرد در حوزه نظامی، شامل عواملی است که از تاکتیکها و آرایشهای نظامی و چریکی گرفته، تا حملات نظامی و غیره را در بر می گیرد.

 

ادامه خواندن جنگ هیبریدی

بجای نفرین دعا کنیم

ابراهیم اطروش می گوید : با معروف کرخی بر کنار دجله نشسته بودیم .
دیدیم عده ای جوان در قایقی نشسته و در ضمن حرکت به قاضی و آوازه خوانی و نواختن موسیقی و شرب خمر مشغول هستند .
بعضی از دوستان از معروف کرخی خواستند که آنها را نفرین کند . او دستهایش را بلند کرد و گفت :
خدایا همانطور که آنها را در دنیا شاد کردی ، در آخرت هم آنان را شاد بفرما !
دوستان به او گفتند : ما از تو خواستیم آنها را نفرین کنی ، اما تو برایشان دعا کردی ؟
او گفت : اگر خدا بخواهد آنها را در آخرت شاد فرماید وسائل توبه کردن آنان را فراهم می آورد .

📚شنیدنی های تاریخ ۳۹۳_محجهالبیضاء ج۷ ص ۲۶۸
✅قابل توجه کسانی که فرزندانشان و همسایه ها را به راحتی نفرین می کنند.