اتوبان بین چین وپاکستان با طول ۸۸۰ کیلومتر

توبان بین چین وپاکستان اتوبانی که ۸۸۰ کیلومترطول باهزینه ای بالغ بر ۶۵ ملیارد دلار ودرمدت ۳۶ ماه انجام شداماقسمت مهم وخطرناک آن تقریبا ۲۴ کیلومتراست که ازدریاچه عطاآباد پاکستان می گذردبهتراست ببینید
این اتوبان ترکستان شرقی چین را به کشمیر پاکستان متصل کرده و از قسمتهای شمالی رشته کوه هیمالیا می گذرد.بیشتر این نواحی در زمستان برف گیر است.
آدم از دیدن تصویرش هم وحشت می کند و هم درمقابل سازندگان آن سر تعظیم فرو می آورد.

داستان کوتاه : حاکم نیشابور و مرد کشاورز

حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود. مردی میانسال در زمین کشاورزی مشغول کار بود. حاکم بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند. روستایی بینوا با ترس در مقابل تخت حاکم ایستاد. به دستور حاکم لباس گران بهایی بر او پوشانده بودند.

ادامه خواندن داستان کوتاه : حاکم نیشابور و مرد کشاورز