هر سوالی که باعث بشه طرف مقابل ناراحت بشه تجاوز به حقوق دیگریست

هر سوالی که باعث بشه طرف مقابل ناراحت  بشه تجاوز به حقوق دیگریست و نشان دهندۀ این است که سوال کننده حرمت نفس ندارد.

دکتر فرهنگ هلاکویی