هرگز به آدم هایی که تنها پشتیبانشان خدا ست، نخند !

به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید ارباب ، نخند !
به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری ، نخند !
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می رود و شاید چند ثانیه ی کوتاه معطلت کند ، نخند !

ادامه خواندن هرگز به آدم هایی که تنها پشتیبانشان خدا ست، نخند !