وقتی حاتم طایی خواست مانند برادر باشد

وقتى که حاتم طایى از دنیا رفت، برادرش خواست جاى او رابگیرد.حاتم مکانى ساخته بود که هفتاد در داشت. هر کس از هر درى که مى خواست وارد مى شد و از او چیزى طلب مى کرد و حاتم به اوعطا مى کرد.

ادامه خواندن وقتی حاتم طایی خواست مانند برادر باشد