کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۷ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۷ قسمت دوم.

کلاس آموزش عربی توسط استاد شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت دوم

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب  ( کرمانشاه ) اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت دوم.

 

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت اول

کلاس آموزش عربی توسط استاد حاج قاسم شبستری جهت جمعی از پیشکسوتان بهداری غرب در کرمانشاه اردیبهشت ۱۴۰۱ درس ۶ قسمت اول.