مجلسو تعطیل کنین مهروامضای لاریجانی رو بدین روحانی

مجلسو تعطیل کنین ، مهروامضای لاریجانی رو بدین روحانی که هر جا دلش خواست بکوبد علی برکه الله