امین تارخ: ما اکنون در عزاى رأیمان نشسته‌ایم!

امین تارخ در اینستاگرامش نوشت: آقاى روحانى؛ جشن گرفتیم و پایکوبى کردیم، آن هنگام که به شما رأى دادیم، مراسم افطار شرکت در جشن است، ما اکنون در عزاى رأیمان نشسته ایم. تنهایمان بگذارید. #ما_به_افطارى_نخواهیم_رفت