روایت قهرمانان ملی از حادثه تروریستی اهواز

بدون تعارف این هفته به سراغ سربازان وظیفه شناسی رفت که در حادثه تروریستی اهواز تاریخ سازی کردند.

جهت دبدن فیلم   « اینجا »   کلیک کنید.