خلاقیت تحسین برانگیز شهرداری اصفهان برای درختان خشک‌شده

شهرداری اصفهان به‌ جای اینکه درختان خشک‌شده را از ریشه بزند اینطور شهر را قشنگ تموده است.