تیراندازی مهدی پسر عشایری در مرحله دوم عصر جدید قسمت دوم – ۲۳ اردیبهشت

محمدمهدی حیدریان، جوانی از عشایر کرمان با اسلحه ای که فقط دویست هزار تومان قیمت داشت توانست هدف های مختلفِ دشواری را نشانه بگیرد.