تصاویر سردار سلیمانی در تلویزیون رژیم صهیونیستی

در ویدئوی خبر گزارش شبکه تلویزیون رژیم صهیونیستی درباره سردار حاج قاسم سلیمانی را میبیند. گزارشی که با این جمله شروع میشود.
مردی که تصویرش کم دیده میشود ولی خوب بلد است چهره خاور میانه را تغییر دهد.