اسامی شهدای کربلا

اسامی بزرگ مردانی که در واقعه کربلا به همراه امام حسین (ع ) به شهادت رسیدند در ادامه تقدیم می گردد.

اسامی شهدای کربلا
اسامی شهدای کربلا

٠١- حسین ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٢- عباس ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٣- عبدالله ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠۴- عثمان ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠۵- عون ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠۶- جعفر ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
٠٧- علی (اکبر) ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٨- علی (اصغر) ابن حسین ابن علی ابن ابوطالب(ع)
٠٩- ابوبکر ابن حسن ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
١٠- قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
١١- عبدالله ابن حسن ابن علی ابن ابوطالب رحمه الله
١٢- عبدالرحمن ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١٣- جعفر ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١۴- عبدالله (اکبر) ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١۵- عبدالله (اصغر) ابن عقیل ابن ابوطالب رحمه الله
١۶- عون ابن جعفر ابن ابوطالب (جعفر طیار) رحمه الله
١٧- عبدالله ابن مسلم ابن عقیل رحمه الله
١٨- حبیب ابن مظاهر رحمه الله
١٩- حجاج ابن مسروق جعفی رحمه الله
٢٠- حر ابن یزید ریاحی رحمه الله
٢١- حلاس ابن عمر راسبی رحمه الله
٢٢- حنظله ابن اسعد شبامی رحمه الله
٢٣- زاهر مولی عمرو ابن حمق رحمه الله
٢۴- زهیر ابن قین بجلی رحمه الله
٢۵- سالم ابن عمرو رحمه الله
٢۶- سعید ابن عبدالله حنفی رحمه الله
٢٧- سلمان ابن مضارب بجلی رحمه الله
٢٨- سوار ابن منعم رحمه الله
٢٩- سوید ابن عمرو خثعمی رحمه الله
٣٠- سیف ابن حارث ابن سریع جابری رحمه الله
٣١- سیف ابن مالک عبدی رحمه الله
٣٢- هفهاف ابن منهد راسبی رحمه الله
٣٣- ضرغامه ابن مالک رحمه الله
٣۴- عابس ابن ابی شبیب شاکری رحمه الله
٣۵- عامر ابن حسان ابن شریح طائی رحمه الله
٣۶- عامر ابن مسلم عبدی رحمه الله
٣٧- ابو ثمامه صائدی رحمه الله
٣٨- عبدالرحمن ابن عبدالله ارحبی رحمه الله
٣٩- عبدالرحمن ابن عبدربه انصاری خزرجی رحمه الله
۴٠- عبدالرحمن ابن عروه غفاری رحمه الله
۴١- عبدالله ابن عروه غفاری رحمه الله
۴٢- جبله ابن علی شیبانی رحمه الله
۴٣- جابر ابن حارث سلمانی رحمه الله
۴۴- جابر ابن حجاج تیمی رحمه الله
۴۵- جناده ابن کعب انصاری رحمه الله
۴۶- جندب ابن حجیر خولانی رحمه الله
۴٧- عبدالله ابن عمیر کلبی رحمه الله
۴٨- یزید ابن مغفل جعفی رحمه الله
۴٩- ابراهیم ابن حصین ازدی رحمه الله
۵٠- ابو عمرو نهشلی رحمه الله
۵١- اسلم ترکی رحمه الله
۵٢- عمار ابن حسان طائی رحمه الله
۵٣- عمرو ابن جناده انصاری رحمه الله
۵۴- عمرو ابن قرظه انصاری رحمه الله
۵۵- امیه ابن سعد طائی رحمه الله
۵۶- عون ابن عبدالله ابن جعفر رحمه الله
۵٧- انس ابن حارث کاهلی رحمه الله
۵٨- قاسط ابن زهیر تغلبی رحمه الله
۵٩- بریر ابن خضیر همدانی رحمه الله
۶٠- مالک ابن عبدالله جابری رحمه الله
۶١- مجمع ابن عبدالله عائذی رحمه الله
۶٢- محمد ابن عبدالله ابن جعفر رحمه الله
۶٣- مسعود ابن حجاج رحمه الله
۶۴- مسلم ابن عوسجه اسدی رحمه الله
۶۵- مسلم ابن کثیر ازدی رحمه الله
۶۶- یزید ابن ثبیت عبدی رحمه الله
۶٧- نافع ابن هلال رحمه الله
۶٨- نعیم ابن عجلان انصاری رحمه الله
۶٩- وهب ابن عبدالله کلبی رحمه الله
٧٠- منجح ابن سهم (غلام ابا عبدالله) رحمه الله
٧١- جون (غلام ابوذر غفاری) رحمه الله
٧٢- شوذب (غلام شاکر ابن عبدالله همدانی) رحمه الله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *