ساخت سفال توسط پسر خردسال محمد یاسین حاتمی

دورهمی دوستان قدیمی پدافند تیر ماه ۹۸ در لالجین همدان برگزار گردید، که یکی از برنامه بازدید از کارگاه سفالگری بود در این بازدید محمد یاسین نوه خردسال آقای حاتمی افدام به ساخت ظرف سفالی نمود.