علت ماندن مسؤلین در کشور

بعضی مسئولین ما فقط به عشق مردم اینجا هستند و کار می‌کنند وگرنه سرمایه و خانواده‌ی آنها همگی کانادا و آمریکا هستند
اگراین علاقه به خدمت نیست پس چیست؟