این مرد ریسک حمله گرگ وحشی را به جان خریده، تا گرگ را از تله آزاد کند

این مرد ریسک حمله گرگ وحشی را به جان خریده، تا گرگ را از تله آزاد کند

او ناچار است با یک دست سر گرگ را مهار کند و با یک دست دیگه تله را باز کند.