پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به توییت فارسی ترامپ

موسوی سخنگوی وزارت خارجه:
🔹دست ها و زبان هایی که به تهدید، تحریم و ترور مردم ایران آلوده است، حق ندارند کهن زبان فارسی را بیالایند.
🔹آیا واقعاً «در کنار» مردم ایران – که به تازگی قهرمان شان را ترور کردید – ایستاده اید

یا «در مقابل» آنها؟