یامبر اکرم (ص) از نفرین مظلوم بترسید

پیامبر اکرم (ص):
از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان می رود.
کنز العمال ، ج ۳ ، ص ۵۰۰ ، ح ۷۶۰۱