یک خمپاره پس از شلیک در مانور نظامی به کلاه یک سرباز برخورد کرد.

برگزاری مانور نظامی در دانمارک با یک اتفاق غیرقابل پیش بینی همراه بود.

در زمانی که سربازان مشغول شلیک خمپاره بودند یک سرباز به طور ناگهانی از جای خود بلند شد و یک خمپاره با کلاهش برخورد کرد.