آدم های تکراری نتایج تکراری

تیم مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ منجر به جام زهر
تیم مذاکرات سعدآباد منجر به تعلیق هسته ای
تیم مذاکرات برجام منجر به فنای هسته ای