یک ویدیوی عالی از دنیای واقعی! و عفلت آهوها

همانطور که در فیلم مشاهده می کنید این دو آهو سرگرم مبارزه با هم بودند و از دشمن واقعی غافل بودند که یکی از آهوها قربانی این غفلت شد و ما انسانها هم هنگامی که روی مسائل داخلی کوچک تمرکز کنیم از دیدن تهدیدهای بزرگتر که در محیط بیرون رخ می‌دهند، غافل می مانیم.!