آموزگار و روزگار

انسان دو نوع معلم دارد : آموزگار و روزگار                                                            هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد. اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت.

هر که ناموخت از گذشت روزگار/ نیز ناموزد ز هیچ آموزگار #بیم… | Flickr